Rabla 2016 pentru Persoane Juridice

rablamataliat
Pe langa persoanele fizice, programul "Rabla" se adreseaza, in egala masura, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate si titularilor de intreprinderi individuale sau familiale, care pot solicita incepand de astazi inscrierea.

Prin intermediul programului "Rabla", desfasurat an de an la nivel national, sunt oferite prime pentru cumpararea de autoturisme noi, in schimbul casarii celor vechi, inclusiv entitatilor cu personalitate juridica, asa cum stabileste Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 954/2016. Practic, scopul programului este acela de a imbunatati calitatea mediului prin renuntarea la vehiculele poluante, in detrimentul unora noi.

Prima de casare si un ecobonus pentru achizitionarea autovehiculelor noi pot fi solicitate de catre proprietarii persoane juridice care detin autoturisme, autoutilitare usoare sau autospeciale/ autospecializate usoare inmatriculate in Romania si care au o vechime de cel putin opt ani. In cazul firmelor, prima de casare si, daca e cazul, ecobonusul sunt acordate in baza schemei "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national".

Daca proprietarii de masini vechi sunt acceptati in program, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) le va comunica in scris cuantumul ajutorului ce poate fi acordat sub forma primei de casare. Acestia pot solicita, prin intermediul cererii de finantare, echivalentul in lei a cel mult 200.000 de euro (sau 100.000 de euro, in cazul celor ce activeaza in transporturi rutiere).

In 2016, prima de casare are acelasi cuantum din ultimii trei ani, adica 6.500 de lei. Insa, in conformitate cu prevederile Ghidului de finantare, primei de casare i se poate adauga si cate un ecobonus (cu posibilitate de cumulare) pentru cumpararea de autoturisme mai putin poluante. Mai exact, ecobonusul are o valoare de:

 • 750 de lei, la cumpararea unui autovehicul nou al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km, in regim de functionare mixt;
 • 1.500 de lei, la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Prin urmare, firmele care aleg un automobil nou care respecta si aceste doua caracteristici pot primi, in total, 8.750 de lei. In plus, fiecare proprietar poate sa beneficieze de mai multe prime de casare, pentru predarea unui numar echivalent de masini vechi: "Proprietarul (masinii vechi) poate achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe prime de casare", scrie in actul normativ amintit.

Daca proprietarii persoane fizice au posibilitatea de a ceda prima de casare unei alte persoane fizice, aceasta posibilitate nu este valabila si pentru firme. Concret, proprietarul persoana juridica nu are dreptul sa cedeze catre o alta persoana, fie ea fizica sau juridica, dreptul de a beneficia de prima de casare.

In ce conditii se acorda prima de casare si care sunt actele necesare

In cadrul programului "Rabla" se pot inscrie si operatorii economici cu personalitate juridica. Potrivit Ordinului MMAP nr. 954/2016, proprietarii persoane juridice pot cere prima de casare daca indeplinesc o serie de Conditii, dupa cum urmeaza:
 • sa obtina din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;
 • sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea unei masini noi si sa obtina nota de inscriere;
 • sa predea masina veche unui colector autorizat si sa obtina certificatul de distrugere;
 • sa radieze din evidenta circulatiei masina veche si sa obtina certificatul de radiere;
 • sa prezinte producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a masinii vechi;
 • sa achizitioneze masina noua de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

Pe langa respectarea conditiilor enumerate anterior, ghidul programului "Rabla" mai stabileste si o serie de Criterii de eligibilitate pentru firmele care doresc sa participe, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic. Concret, criteriile de egibilitate pentru companii sunt urmatoarele:
 • sa detina calitatea de proprietar;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu;
 • reprezentantul legal sa nu fie inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;
 • sa nu se afle in stare de insolventa sau faliment, in procedura de reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala sau sub administrare speciala, sa nu aiba suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice sau sa nu se afle intr-o alta situatie similara legal reglementata. De asemenea, sa nu faca obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;
 • sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, iar solicitantul sa nu sponsorizeze activitati cu efect negativ asupra mediului si sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara;
 • sa nu fi fost si sa nu fie subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;
 • ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi utilizat pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, si nici pentru achizitionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de marfuri;
 • valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de trei ani consecutivi (doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 de euro (sau 100.000 de euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere de marfuri);
 • sa nu fi obtinut sau sa fie pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare.

Odata indeplinite criteriile de mai sus, firmele se pot prezenta, pentru inscrierea in programul "Rabla", la orice producator validat de AFM, cu un Dosar de participare in care vor include urmatoarele documente:
 • cererea de finantare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia (original);
 • imputernicirea, daca este cazul (original);
 • certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice (original sau copie legalizata);
 • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor (original sau copie legalizata);
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul (original sau copie legalizata);
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat (original sau copie legalizata) - pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul profesional al proprietarului;
 • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM (original sau copie legalizata);
 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul"; cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";
 • actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
 • certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne (original sau in copie legalizata);
 • declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original;
 • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, care trebuie sa contina activitatile principale, sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea, precum si activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora, conform Certificatului Constatator) - in original;
 • in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

Ce etape urmeaza firmele pentru a-si schimba masinile vechi cu unele noi

Potrivit actului normativ citat, dosarul de acceptare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura AFP, dar acesta "poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere".

In mod obligatoriu, pe plic trebuie sa fie inscrise denumirea completa a proprietarului si adresa sediului/sediului social/sediului profesional, titlul "Dosar de acceptare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ...." - proprietar operator economic cu personalitate juridica, perioada de organizare a sesiunii de inscriere.

Solicitarea tichetelor electronice - care se face prin inscrierea la un producator - va fi posibila doar dupa ce AFM accepta in program proprietarii de autoturisme vechi. Inscrierea la un producator se va face in baza urmatoarelor acte:
 • actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei imputernicite/delegate/desemnate sa inscrie proprietarul, sa predea spre casare autovehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat si sa achizitioneze autovehiculul nou (copie);
 • actul de imputernicire/delegare/desemnare, daca este cazul;
 • actul de infiintare/certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor/certificatul de inregistrare in registrul comertului, in copie certificata "conform cu originalul";
 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului uzat (copie);
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat (copie);
 • actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial (copie) - pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat, daca este cazul.

In termen de cel mult 120 de zile de la data emiterii notei de inscriere, solicitantul trebuie sa se duca la orice colector autorizat si sa predea masina veche pentru distrugere - in aceasta etapa trebuie sa va prezentati la Core Mataliat Exim SRL. De asemenea, in cadrul aceluiasi termen de 120 de zile, dar numai dupa casarea autoturismului, societatea trebuie sa-l radieze din evidenta circulatiei si sa obtina certificatul de radiere (actul trebuie sa contina o mentiune potrivit careia masina uzata a fost radiata dupa dezmembrare).

Inainte sa expire cele 120 de zile amintite, dar numai dupa radiere, proprietarul trebuie sa se intoarca la producatorul care a eliberat nota de inscriere pentru a depune la dosar certificatul de distrugere (copie legalizata) si certificatul de radiere (original).

In perioada de valabilitate a notei de inscriere, care este de 120 de zile de la emitere (dar nu mai tarziu de data de 25 noiembrie), persoana juridica si producatorul auto trebuie sa se ocupe de formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire pentru masina noua. La acest ultim pas, producatorul scade din pret cuantumul primei de casare (si cel al ecobonusului) si elibereaza factura si certificatul de conformitate.

In acest an, firmele se pot inscrie si in programul "Rabla Plus", in cadrul caruia se poate cumpara o masina electrica noua cu o finantare nerambursabila de maximum 20.000 de lei. De retinut este ca persoanele acceptate in "Rabla Plus", fie ele fizice sau juridice, care vor sa-si cumpere masina electrica prin "Rabla", pot cumula ecotichetul de 20.000 de lei cu prima de casare de 6.500 de lei, obtinand, astfel, 26.500 de lei.

Pentru a te ajuta sa te informezi in privinta programului iti furnizam cateva informatii: